PythonによるChromecastの制御

https://www.youtube.com/watch?v=BDDzJ_NY3L0